Eerste vermelding namen op schrift: Melderslo, Eikelenbos en De Locht.

Oudste vermelding Melderslo.

Oudste vermelding De Locht.

Oudste vermelding Eikelenbos.

Inventarisnummer 147 van de inventaris van de schepenbank Horst (archief berust in Rijksarchief Limburg in Maastricht) is een uit 1460 daterende "akte van overdracht ten overstaan van de schepenbank Horst door Jacop van den Bosch en zijn echtgenote aan Godert Bant en zijn echtgenote, van een jaarlijkse rente van 5 overlandse Rijnse guldens uit de Alingenhof te Eikelenbosch ".

Romeins aardewerk.

Citaat uit Artikel 'Sporen uit de Romeinse tijd' door Jos Schatorjé, 'Info LGOG kring Horst' nummer 9 (1994) blz. 25':

"Oudere vondstmeldingen in het databasebestand van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) te Amersfoort beschrijven vondsten van Romeins aardewerk in het uiterste oosten van de gemeente Horst, aan de overzijde van de spoorlijn Nijmegen-Venlo. Mogelijk dat deze vondsten - bij mijn weten nog nooit nader beschreven of precies bestudeerd - in verband staan met de Romeinse weg Nijmegen-Cuyk-Blerick, die overigens ook bekend is uit de Romeinse wegenkaart Tabula Peutingeriana. Verdere incidentele Horster vondsten uit de Romeinse tijd zijn allemaal gedaan op de hoge oevers bij beken."

Lousbergbijl gevonden in jaren 1930.

Citaat uit artikel Willems, 'Archeologische kroniek van Limburg over 1985' in Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (1985) blz. 152-3':

Lousbergbijl gevonden in 1975.

Citaat paragraaf P. Schut in artikel H. Stoepker, 'Archeologische kroniek van Limburg over 1986' in Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 123 (1987) blz. 216-8':

"Door P. Lens[s]en (Stichting Geschiedenis Melderslo) werd de vondst van een Lousbergbijl gemeld, die in 1975 op een akker aan de Meerlose Baan te [gemeente] Meerlo was gevonden. De bijl is geheel geslepen met een vage tweedelige facettering. De asymmetrische vorm van de snede is het gevolg van een deels weggeslepen beschadiging. Bijlen van Lousbergvuursteen met de kenmerkende chocoladekleurige vlekken komen in Limburg en het aangrenzende Duitsland veelvuldig voor. Buiten dit gebied zijn zij zeldzamer (Modderman 1980; Beuker 1986; Schut 1987). Het bijzondere van de bijl uit Meerlo is dat deze, naast een rechthoekige dwarsdoorsnede en rechthoekige vorm, een gesleten topvlak heeft. Deze kenmerken zijn uitzonderlijk voor dit type bijlen. In het algemeen hebben zij ovale dwarsdoorsnede en gebogen contouren (Flint-Ovalbeile volgens Brandt 1967; vergelijk ook de in deze kroniek gepubliceerde Lousbergbijl uit de gemeente Bergen). Het onderhavige exemplaar kan typologisch als een 'dünnblattige Flint-Rechteckbeil' beschouwd worden. Hoewel het niet geheel uitgesloten is dat het hier om een secundair geslepen exemplaar gaat, lijkt hier sprake te zijn van een noordelijke invloed. Uit Horst is een Lousbergbijl bekend die grote overeenkomst vertoont met het hier besproken exemplaar (Willems 1985, 153, afb. 4.2). Bijlen van dit vuursteentype kunnen gedateerd worden tussen het einde van het vierde millennium (2700?) en 2400 v. C."

Aanvullende informatie op het artikel van Stoepker: de Lousbergbijl werd in 1975 door de heer W.van Ooyen op een akker, plaatselijk "in de Baobel" genoemd, gelegen aan de Meerlose Baan in de gemeente Meerlo (niet het dorp Meerlo) gevonden.