Nieuwsbrief september 2009: Wist u dat Gerrit Linders 25 jaar schoolhoofd is geweest in Melderslo?

Gerrit Linders

Schoolhoofd van 1974-1999

Theo van Rijswijck

Mijmeringen na 25 jaar Schoolleider...
Deze nieuwsbrief is de derde van vier over de schoolhoofden van de lagere school en basisschool die Melderslo tot nu toe gekend heeft. Deze keer is meester Gerrit Linders (Gassel, 1938) aan de beurt.
De opleiding tot leraar genoot Linders in Oudenbosch op de Pedagogische Academie aldaar. Na lesgegeven te hebben aan de tweede klas in Mill (1960-1961) en klas vijf/zes in Kerkdriel (1961-1974), starte Linders op 1 augustus 1974 aan de lagere school in Melderslo. Eind september van dat jaar volgde hij meester Van Rijswijck op als schoolhoofd. Hij vervulde deze functie tot 31 juli 1999, en is daarmee dus precies 25 jaar actief geweest aan de lagere school.

Hieronder volgen de door hem aangeleverde memoires naar aanleiding van de vraag om mee te werken aan deze nieuwsbrief.

Gerrit Linders:
1974: Ik was er helemaal op voorbereid om zelf een school te gaan leiden. Door drukte en diverse bijbaantjes had mijn schoolhoofd in Kerkdriel al heel veel taken en verantwoordelijkheden aan mij overgedragen. Ik durfde het aan en ging solliciteren. Op ’n gegeven moment had ik de keuze uit drie plaatsen/scholen. Ik heb toen voor Melderslo gekozen, omdat ik van vele bestuursleden en andere notabelen vernomen had dat uitgebreid was geïnformeerd wie Gerrit Linders was.

Ik kwam terecht in een zeer gevarieerd team, diverse leeftijden maar wel met veel hoop en verwachtingen bij de nieuwe schoolleider. Niet meer van: “ Moet er een nieuwe Methode komen, na de vakantie is die er!!”
Er moest een nieuw “schoolplan” komen en dat vereiste overleg. Juist daardoor kwam er ’n vruchtbare samenspraak, inspraak, meedenken en samen verantwoordelijkheid dragen.
Met een groot feest namen we afscheid van meester Van Rijswijk ( toen had Melderslo nog een grote zaal bij ’t Wiel!!).
De lagere school telde toen ongeveer 340 leerlingen, veel dubbelklassen met de nodige trubbels over de verdeling: wie bij wie, welke leerkracht, enz.
Het aantal leerlingen daalde elk jaar, maar het aantal leerkrachten voor het volgend schooljaar werd bepaald naar rato van het aantal leerlingen in het voorafgaande schooljaar. Bovendien kwamen er extra schooltijden vrij voor taakverlichting van het schoolhoofd. Zodoende hadden we vele jaren meer leerkrachten dan klassen. Omdat ook toen al de combinatie van klassenleerkracht en hoofd van de school ondoenlijk tot onverantwoordelijk was, heb ik slechts een jaar full-time ‘n groep gehad, waardoor je je aandacht en energie en overleg ook kon richten op de toenmalige veranderingen en invoeringen zoals:

  • Het oprichten van een Oudervereniging.
  • Het oprichten van een Medezeggenschapsraad.
  • De introductie van een O.B.D.: Onderwijsbegeleidingsdienst.
  • Opzet en uitvoering van Schoolverlatersdagen.
  • Het “binnenhalen” van ouders in de klas als hulpje, handwerken, leesmoeders, opzet en verzorging van een schoolkrantje, enz.
  • De eerste verbouwingen aan de lagere school i.v.m. het afstoten van de oude school, waarvan de lokalen omgebouwd werden tot woningen.

Ondanks de drukke schoolse bezigheden ben ik toegetreden tot het Comité Geschiedenis Melderslo, archieven mee opgezet, opzet en verslaggeving van polsstokverspringen bij het Vlasven en stond mede aan de wieg tot oprichting van Streekboerderij De Locht. Ook vele (foto)tentoonstellingen zijn er georganiseerd in de school.
’n Ander, zeer nuttig bijbaantje (zeker 20 jaar!) was het secretariaat/penningmeesterschap van de Schoolleiderskring Horst-Sevenum, voor de nodige informatie en onderlinge afstemming.


We gaan afscheid nemen van de hoofdleidster van de kleuterschool: mejuffrouw Mia Vosbeek. Mejuffrouw Riet Broos wordt de nieuwe hoofdleidster.

Uitgebreid overleg en zeer vele vergaderingen zijn nodig als voorbereiding op de samenvoeging van kleuterschool en lagere school tot basisschool. Er volgt weer een grote verbouwing ( delegatie uit Den Haag: “Nochtans zijn wij van mening dat Melderslo in deze eeuw genoeg heeft aan een zes-klassige school!!!”) Door een kleine onoplettendheid mijnerzijds, zijn alle groepen van nieuw meubilair voorzien! Bij de feestelijke opening krijgen we een nieuwe naam: “De Brink”. De naam "kleuterschool" en "lagere school" klas 1 t/m 6 wordt vervangen door basisschool groep 1 t/m 8. Er volgen meer vernieuwingen en veranderingen zoals. het invoeren van een ononderbroken leerproces of ontwikkelingsproces, nieuwe aanpak en methodieken. Het opzetten van een S.W.P. (SchoolWerkPlan) later omgezet in Schoolgids en Informatieboekje of Informatiekalender. Veel overleg en vele organisatieperikelen bij o.a. de invoering van deeltijdbanen c.q. parttimers, overblijvers op school, het “afstoten” van de tandartswagen en de wekelijkse Bibliobus. De computer doet zijn intrede, waarbij eerst de leerkrachten een uitgebreide cursus volgen van onze toenmalige voorzitter van het schoolbestuur: dhr Theo Jeuken.
Veel fijne en gedreven leerkrachten heb ik in die 25 jaren meegemaakt. Velen heb ik er zien vertrekken door o.a. boventalligheid maar ook velen door pensionering zoals meester Van Rijswijk, mevrouw Reynders, juffrouw Jo Besouw, juffrouw Jo Nellen, muziekleerkracht Kuypers, de heer Paul van Els en vele anderen. Het meest aangrijpend was het plotselinge overlijden van juffrouw Marian Camps op 23 augustus 1989.
Gedurende mijn jaren aan de school heb ik heel veel positieve reacties mogen ontvangen van kinderen en ouders m.n. over het opzetten en onderhouden van een ijsbaan op de speelplaats.
Ook zo, over de duidelijke opzet en planning van o.a. de Eerste Communie en het Vormsel.

Al met al, ik heb in deze turbulente jaren fijn en met plezier gewerkt, veel vrije tijd in mijn werk gestoken, soms ten koste van mijn eigen gezin. Diverse leerkrachten ben ik zeer erkentelijk, dat zij op het einde van mijn loopbaan diverse onderdelen van moeilijke en complexe onderwerpen van mij overgenomen hebben en/of vergemakkelijkt hebben zoals: invoering en beheer van computers het opzetten van een nieuw Schoolplan, functioneringsgesprekken, leerlingenbegeleiding en vele andere onderwerpen.
Ook een zeer grote bewondering heb ik voor heel veel leden van het plaatselijke schoolbestuur, die vooral door hun persoonlijke inzet en opoffering van tijd, heel veel voor de school betekend hebben. Met de komst van het regionale schoolbestuur kan e.e.a. veel professioneler en deskundiger geregeld worden.


Lagere School 1977/1978

Foto 1: De lagere school in 1977/1978.

Het onderwijzend personeel in 1978/1979
Foto 2: Het onderwijzend personeel in 1978/1979. V.l.n.r.: Jo Besouw, Marian Camps, Paul van Els, Truus Mooren-Janssen, Jo Nellen.
Zittend v.l.n.r.: Guus Herreats. Gerrit Linders, Mart Camps, Chrit Schobbers.

Vervolg:
In december volgt het viede en laatste deel: Frans Beckers, schoolhoofd van 1999 tot heden.

Meer informatie:
- Lijst schoolhoofden Melderslo met foto’s.

Bronnen:
- Melderslo destijds. De geschiedenis van Melderslo tot 1971 (Melderslo 1994)
- Mijmeringen na 25 jaar Schoolleider, Gerrit Linders, 2008

Nieuwsbrief gemist? Klik dan hier.