Nieuwsbrief december 2009: Frans Beckers, het huidige schoolhoofd van de basisschool in Melderslo.

Frans Beckers

Schoolhoofd van 1999-heden

Frans Beckers

Het huidige schoolhoofd
Deze nieuwsbrief is de laatste in een serie van vier over de schoolhoofden van de lagere school en de basisschool die Melderslo tot nu toe gekend heeft. Deze keer is meester Frans Beckers (Maasbracht, 1949) aan de beurt.
De opleiding tot leraar genoot Beckers aan de pedagogische academie "Dr. Van Gils" te Roermond waarvan hij het diploma in september 1970 in ontvangst mocht nemen. Voordat Frans Beckers in Melderslo directeur van de basisschool werd, heeft hij de volgende loopbaan doorlopen:

  • Leerkracht aan de lagere school in Altweerterheide van september 1970 - januari 1971
  • Militaire dienstplicht (telegrafistenopleiding gevolg te Ede) van januari 1971-mei 1972
  • Leerkracht aan de St. Aloysiusschool in Weert van augustus 1972 - maart 1983
  • Basisschool De Kroevert in Kronenberg waar hij Jos Mertens opvolgde als hoofd der school. Hier is hij werkzaam geweest van maart 1983 - augustus 1999

Frans Beckers vertelt:
Ik werd door de algemeen directeur van scholengemeenschap Overkwartier gevraagd om een overstap te maken naar De Brink in maart 1999 omdat Gerrit Linders gebruik maakte van FPU. Dat was een hele uitdaging: een vertrouwde omgeving loslaten, er was in Kronenberg nog uitdaging genoeg en het was een fijne school. Toch ben ik de nieuwe uitdaging aangegaan, op naar een nieuw team, nieuwe ouders en jezelf weer waarmaken. Ik was daarmee de eerste directeur die in het kader van mobiliteit van baan gewisseld is en had daarmee tevens een voorbeeldfunctie voor andere personeelsleden van Overkwartier.

Eenmaal aan het werk in Melderslo richt Beckers zich op een drietal punten:
-Omgang van kinderen met elkaar:
Er werd een opzet gemaakt voor een pestprotocol. Bob van de Meer werd op een ouderavond uitgenodigd om een voordracht hierover te houden. Meer dan 100 ouders kwamen naar hem luisteren. Dit pestprotocol is ook met de verenigingen uit het dorp besproken en wordt breed gedragen in Melderslo.
Ook werd een andere opzet gemaakt van De Brinkdag, de jaarlijkse sportdag op school. Ouders worden actief betrokken bij de opzet. Niet alleen het spel is belangrijk, maar vooral de sociale contacten maken deze dag tot een zeer nuttige gebeurtenis. De "creamiddag" werd geïntroduceerd. Op deze middag maken leerlingen in gemixte groepen attributen voor de sportdag, en leren ze kinderen van oudere en jongere groepen kennen. De sportdag is een dag met een gouden rand voor onze school.

-Communicatie met ouders:
Mijn credo: Onderwijs maak je met de ouders samen. Hierin is veel geïnvesteerd. Alle vergaderingen van de oudervereniging (O.V.) worden bezocht en waar mogelijk wordt ouders uitleg gegeven over het reilen en zeilen op school. Door de mening van de O.V. te horen heb je een goed overzicht hoe bepaalde zaken bij de ouders overkomen. Ook wordt van de O.V.-ouders gevraagd om alert te zijn op signalen vanuit de ouders waar de school haar voordeel weer mee kan doen.
Samen met de O.V. wordt de jaarlijkse infokalender gemaakt met alle belangrijke zaken erop. Deze hangt bij alle ouders thuis.

-Uitstraling van het gebouw:
Er is een binnenhuisarchitect in de arm genomen die, in samenspraak met de kinderen, de binnenkant voorzien heeft van frisse kleuren. Vervolgens is er een extra lokaal gerealiseerd, het huidige lokaal voor groep 8. Dat er een grote ouderbetrokkenheid is blijkt wel uit het feit dat op verschillende zaterdagen vaders in overall en gewapend met een zaklamp de kruipruimte ingingen om de bekabeling voor het computernetwerk aan te leggen.
In 2005-2006 heeft de school haar huidige vorm gekregen: er werden twee extra groepslokalen gerealiseerd en er kwam een mooie centrale ruimte waar de klaslokalen op uit komen met fijne werkplekken voor de kinderen en een centraal gelegen personeelskamer. Kortom, een mooi gebouw om in te werken
In 2005 waren er plannen om de dorpskern van Melderslo te verfraaien. Hierbij was ook het schoolplein opgenomen. De speeltoestellen, die door Arbodienst in 2001 afgekeurd waren, zouden vervangen worden (foto 1). Het plan voor de verfraaiïng van de dorpskern heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden, maar mede door de medewerking van de ouders, de M.R. en de financiële steun die hieruit voorvloeide in de vorm van subsidies, hebben we toch een nieuwe speelplaats kunnen realiseren. Van de speelplaats hebben we een openbare speelvoorziening gemaakt (foto 2).

Huidige en toekomstige uitdagingen
Het onderwijs is altijd sterk onderhevig aan verandering. Op dit moment is "passend onderwijs" erg aktueel. Voor alle kinderen dient het bestuur een plek te vinden. Het samen verkennen van de grenzen van zorg is een boeiend maar ook een lastig karwei. Welke kinderen kun je nog helpen en welke niet meer?
Ook speelt momenteel het concept "brede school". Welke plek gaat de school innemen bij het ontstaan van kindcentra voor nul tot twaalf jarigen, en hoever komen we hiermee in Melderslo? Hoe gaan we vormgeven aan de voor-, tussen- en naschoolse opvang? Hoe gaan we om met de aansluiting van de peuterspeelzaal bij Dynamiek, die vanaf 1 januari 2010 een feit is? Kunnen we een uitleenpunt van de bibliotheek realiseren in Melderslo? Allemaal uitdagingen voor de toekomst die voor een nog beter onderwijsstelsel zullen gaan zorgen.

Tot slot
De school ligt onder het vergrootglas van de belastingbetaler. Er gaat immers veel geld in om. Terecht dus dat de buitenwacht kritisch is. We zien echter ook vaak dat de school gebruikt wordt als vergaarbak voor het oplossen van sociale problemen. Dat dit een onmogelijk opgave is voor de mensen die er werken moge duidelijk zijn. Het is als school dus belangrijk om keuzes te maken, want aan alle verwachtingen kan de school niet voldoen. Er werken immers ook maar gewone mensen. En deze gewone mensen hoeven zich in het onderwijs geen dag te vervelen! (foto 3)De lagere school anno 2000
Foto 1: De basisschool in 2000.
Lagere School 2009

Foto 2: De basisschool in 2009.

Team De Brink 2009/2010
Foto 3: Het team van de basisschool De Brink anno 2009-2010 .
Van links naar rechts:
Zittend: Frans Beckers (directeur), Maartje Driessen (stagiaire groep 4), Ron Bos (groep 8), Guus Herraets (vakleerkracht gymnastiek), May Peeters (groep 5), en Heidi van Wijlick (groep 1/2)
Staand 1e rij: Gemma de Beer (groep 4), Mart Camps (groep 7), Maria Spreeuwenberg (administratie), Chrit Schobbers (groep 7), Petra Verheijen (intern begeleider), Sjan Wismans (groep 1/2) en Suzanne Jacobs (groep 4)
Staand 2e rij: Peter Wijnhoven (groep 6), Jac Wijnen (conciŽrge), Tiny Sturme (groep 1/2), Hannie van de Ven (groep 1/2), Brigitte Sassen (groep 4) en Suzan Rongen (groep 3)

Meer informatie:
- Lijst schoolhoofden Melderslo met foto’s.

Bronnen:
- Interview met Frans Beckers op 8 december 2009.

Nieuwsbrief gemist? Klik dan hier.