2021-04: Wist u dat … cultuurhistorisch erfgoed Melderslo in 2020 vastgelegd?

Oude gebouwen, monumenten en landschappen zijn belangrijk voor ons leefgebied. Omdat zij bepalen hoe dat gebied eruit ziet, of laten zien waar dat gebied vroeger voor gebruikt werd. Daarom wil de overheid deze gebouwen, monumenten en landschappen bewaren en beschermen. De gemeente Horst aan de Maas was al langer op zoek naar een manier om het erfgoed vast te leggen en te delen met de burgers. Deze zoektocht werd mede gestimuleerd door de komst van de Omgevingswet. Samen met specialisten en vrijwilligers is er een digitale erfgoedkaart opgesteld waarop alle historische panden, beeldbepalende elementen en landschappen zijn vastgelegd. Zo ook voor Melderslo. Door het vastleggen krijgt het erfgoed een status waardoor bescherming in de toekomst beter mogelijk is.

Historische en karakteristieke gebouwen

De  meest waardevolle gebouwen zijn al vastgesteld als rijks- of gemeentelijk monument en hebben hierdoor een wettelijke beschermde status. Maar daarnaast heeft ieder dorp ook karakteristieke gebouwen. Samen met plaatselijke vrijwilligers zijn voor ieder dorp deze gebouwen in kaart gebracht op basis van criteria die aan de voorkant zijn opgesteld. Uiteraard blijven er altijd twijfelgevallen. Daarom is de inbreng van de vrijwilligers nadien nogmaals onafhankelijk getoetst door de gemeente Commissie Ruimtelijke kwaliteit (CRK). Na overleg en wederzijdse goedkeuring zijn ook de karakteristieke panden op de digitale erfgoedkaart geplaatst.

Waardevolle landschappen

Naast de gebouwen is ook het landschappelijk erfgoed vastgelegd. Om het landschappelijke erfgoed goed te kunnen waarderen zijn allereerst de kernkwaliteiten in beeld gebracht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een beekdal of esgronden. Op basis van deze kernkwaliteiten zijn vrijwilligers op pad gegaan om vast te leggen wat volgens hun op de erfgoedkaart thuis hoort. Ook deze inventarisatie is in goed overleg met de CRK beoordeeld en vertaald naar de erfgoedkaart.

Levend document

Onze omgeving veranderd continu. Zeker de laatste decennia omdat er een steeds grotere druk is op de beschikbare ruimte. Daarom is de erfgoedkaart een levend document. Het is onvermijdelijk dat er gebouwen of elementen zullen verdwijnen, maar het is onze gemeenschappelijke opgave om ons erfgoed zo veel mogelijk te behouden en zelfs aan te vullen. Iedereen kan een gebouw of landschappelijk element aandragen. Heeft u bijvoorbeeld een huis met een verhaal dat op onze erfgoedkaart thuishoort? U kunt deze zelf inbrengen via: Zelf een Huis op de Kaart Zetten. De aanvulling zal getoetst worden en indien het voldoet zal het toegevoegd worden.

Boekwerk en digitale kaart

De informatie uit de inventarisatie in de gemeente Horst aan de Maas is samengebracht in het boek van Bolhuis, ‘Van erfgoed naar omgevingswaarden’ (2020). Daarnaast is de erfgoedkaart digitaal beschikbaar voor een browser (hier) en als app (hier).

Boek Naar Omgevingswaarden
Boek ‘Van Erfgoed naar Omgevingswaarden’.
Digitale erfgoedkaart
Digitale erfgoedkaart. Ingezoomed op Melderslo.

Melderslo informatie

In het boek kunt u op pagina 172-181 de informatie vinden over Melderslo. Wist u dat in Melderslo …

  • Eén rijksmonument?
  • Vier gemeentelijke monumenten?
  • 42 karakteristieke panden?
  • Laanbeplanting op de Herenbosweg en Broekhuizerdijk?
  • Hoogspanningsmast als industrieel lint in deze tijd?
Kaart Melderslo Schematisch
Schets van de omgevingswaarden in Melderslo.
Karakteristieke Panden
Karakteristieke panden in Melderslo. Aantal: 42.

Meer informatie

  1. ‘Omgevingswet’ op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Omgevingswet.
  2. ‘Wat is de Omgevingswet’ op Youtube:  https://youtu.be/AZ5eVWNc2vs.
  3. Boek Bolhuis, ‘Van erfgoed naar omgevingswaarden’ (2020). PDF bij gemeente Horst aan de Maas: hier. PDF (backup) bij Geschiedenis Melderslo: hier.
  4. Digitale erfgoedkaart. Voor browser: hier. Als APP (zelf eerst keuze maken): hier.