Boek Melderslo Destijds (1994)

Te koop EUR 20

“‘Melderslo destijds. De geschiedenis van Melderslo tot 1971’ is het eerste deel van de nieuwe reeks ‘Publicaties van de Stichting Geschiedenis Melderslo’. Het boek is het resultaat van de werkzaamheden van genoemde stichting, welke zich vanaf de oprichting in 1972 op uiteenlopende wijzen inzet voor de geschiedenis en cultuur van dit Horster kerkdorp. (…) Het moge duidelijk zijn dat we hier met een bloeiende organisatie te maken hebben, die zich op maatschappelijk en historisch-cultureel terrein uitermate verdienstelijk maakt en die met verve plaatselijk een taak vervult die in Limburg maar al te vaak blijft liggen. Hoeveel belangwekkend archiefmateriaal gaat er in onze provincie verloren omdat zich er niemand om bekommert? Nu over het boek zelf. Het is een zeer verzorgde en rijkelijk geïllustreerde uitgave, waarvan men de moeite die er in is geïnvesteerd kan afzien. Het is een gedegen werk geworden. De teksten zijn professioneel geannoteerd. De auteurs baseren zich op een grote hoeveelheid literatuur en archiefmateriaal. Na ampele overweging (zie Verantwoording, blz. 8) koos men voor de volgende opzet. Het boek opent met twee algemene hoofdstukken over Melderslo (1: tot het jaar 1900; 2: 1900-1971), welke bescheiden worden gepresenteerd als ‘een inleiding op en eerste aanzet tot de geschiedenis van Melderslo’. Vervolgens is plaats ingeruimd voor thematische hoofdstukken over de plaatselijke boerderijen, het onderwijs, de kerk en ‘organisaties op coöperatieve grondslag’; ten slotte volgt een uitvoering hoofstuk over alle Melderslose verenigingen en organisaties.

Gezien de omstandigheden (er was geen voorwerk in de vorm van oudere publicaties met betrekking tot Melderslo beschikbaar) zijn de drie auteurs, die overigens weer deel uitmaakten van een redactiecommissie van zeven personen, erin geslaagd een uitermate gedetailleerde geschiedschrijving te presenteren. Geografisch gezien betreft het weliswaar een gebied van beperkte omvang maar het resultaat is van een dermate hoog niveau dat hier van een publicatie mag worden gesproken die binnen deze categorie geschiedschrijving zonder meer in gunstige zin opvalt. De lezer krijgt een aardig beeld van de ontwikkeling van een dorpsgemeenschap in wording op de armetierige Noordlimburgse zandgrond. Melderslo was een dorpje dat tot in de jaren twintig van deze eeuw in feite nauwelijks die kwalificatie verdiende omdat er toen geen echte dorpskern bestond, maar dat zich daarna snel ontwikkelde tot een hechte gemeenschap met een gevarieerd verenigingsleven. (…)” Recensie door F. Hermans, in ‘De Maasgouw’ 114 (1995).